ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ – Διάβασέ το όλο πριν το κάνεις στο παιδί σου...


 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ – Διάβασέ το πριν το κάνεις στο παιδί σου.

 Μολονότι το όφελος από τα προγράμματα εμβολιασμών στην ανοσοποίηση του παιδικού πληθυσμού παρουσιάζεται βιβλιογραφικά πολλαπλάσιο έναντι των κινδύνων, η σωστή ενημέρωση προς τους γονείς πρέπει να περιλαμβάνει και επιστημονικό στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης.

Η ανοσοποίηση του πληθυσμού μέσω της τε­χνικής των εμβολιασμών αποτέλεσε για δεκα­ετίες ολόκληρες ένα κεφάλαιο της συμβατικής Ιατρικής, που άγγιζε τα όρια του απόλυτου κατεστημέ­νου. Τα προγράμματα των παιδικών εμβολιασμών απο­τελούσαν για τους φοιτητές Ιατρικής, ιατρούς αλλά και γενικά λειτουργούς επαγγελμάτων υγείας, ίνα επιστη­μονικά αδιαμφισβήτητο, προληπτικά μέτρο, ταυτισμένο σχεδόν απόλυτα με την ίδιο τη ζωή του παιδικού πληθυ­σμού. 
 Από την επαφή με νεαρά ζευγάρια στο ιατρείο προέκυπτε σχεδόν πάντα ότι η εδραιωμένη πεποίθηση της απόλυτης αποδοχής των παιδικών προγραμμάτων εμβολιασμών, ακόμα και των πλέον ενισχυμένων, ήταν πολλαπλασίως ισχυρή σε σχέση με την πεποίθηση της αναγκαιότητας του θηλασμού των βρεφών τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο της ζωής τους. Οι απόψεις αυτές αναμφίβολα είναι κυρίαρχες και στη σημερινή εποχή. Ο μόνος όμως παράγοντας που δικαιολογεί μία διαφο­ροποίηση στις προαναφερθείσες εδραιωμένες απόψεις εκ μέρους των γονέων, είναι η -ολοένα αυξανόμενη τα τελευταία χρόνιο- τόση της έκφρασης σοβαρών προ­βληματισμών από μέρους τους, σχετικά με την άνευ όρων αποδοχή των ενισχυμένων προγραμμάτων εμβο­λιασμών, αλλά κυρίως σχετικά με την ασφάλεια αυτών. Αντίστοιχοι προβληματισμοί, υποστηριζόμενοι όμως από σαφή επιστημονικά δεδομένα, εκφράζονται τα τε­λευταία χρόνιο και από ίστρους διαφόρων ειδικοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μολονότι λοιπόν το όφελος από τα προγράμματα εμβολιασμών στην ανοσοποίηση του παιδικού πληθυσμού παρουσιάζεται βιβλιογραφικά πολλαπλάσιο έναντι των κινδύνων, η σωστή ενημέρωση προς τους γονείς πρέπει να περιλαμβάνει και επιστημονικό στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Όσον αφορά στον τομέα της ασφάλειας, Είμαστε υπο­χρεωμένοι να αναφέρουμε ότι συμβαίνει κάτι που είναι αρκετά παράδοξο αλλά και αδόκιμο για μία τόσο διαδε­δομένη ιατρική τεχνική, όπως είναι οι εμβολιασμοί Οι μελέτες ασφάλειας, που είναι και η βασική πηγή ιατρικής πληροφόρησης για τις πιθανές παρενέργειες ενός εμβο­λίου, πριν αλλά και μετά από την κυκλοφορία τους, έχουν όλες στα πρωτοκολλά τους, εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα μελέτης, από μερικές ημέρες έως το πολύ μερικές εβδομάδες. Χαρακτηριστικό γεγονός της παραπάνω τακτικής είναι το εξής; Ύστερα από πιέσεις συλλόγων γονέων, και ιδιαιτέρως αυτών των οποίων τα παιδιά παρουσίασαν μη αναστρέψιμες βλάβες αποδε­δειγμένα από εμβολιασμούς, το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε ένα εθνικό πρόγραμμα για την καταγραφή των βαρέων παρενεργειών σε παιδιά από τα εμβόλια. Ονομάστηκε National Childhood Vaccine Injury Act και καθιέρωσε ένα σύστημα στο οποίο θα απευθύνο­νταν οι γονείς. Υπήρξε μεγάλη κριτική, από γονείς και ολίγους ιατρούς, κατά πόσον το σύστημα αυτό εξυπηρετούσε πραγματικά τους σκοπούς της λειτουργίας του.

Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν οι απόλυτοι περι­ορισμοί των κριτηρίων χρόνου αλλά και συμπτωμάτων που ίσχυσαν, ώστε να συσχετιστεί μία επιπλοκή με το εμβόλιο. Για παράδειγμα, νευρολογικές βλάβες και ιδιαί­τερα εγκεφαλίτιδα, αναγνωρίζονταν μόνο μέχρι 3 ημέ­ρες μετά από το εμβόλιο διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη ΟΤΡ (1), όταν ήδη από το 1930 με μελέτη δημοσιευμένη στο “JΑΜΑ” είχε περιγραφεί η συχνή εμφάνιση εγκεφαλίτιδας την 10η -13η ημέρα μετά από τον εμβολιασμό κατά του κοκκύτη. (10)

Πρέπει να υπερτονιστεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει κα­μία-ούτε μία-κλινική μελέτη σχεδιασμένη αποκλειστικά για την ανίχνευση των πιθανών μη ειδικών μακροπρό­θεσμων παρενεργειών των εμβολίων, σε επίπεδο ετών. Μόνο αναδρομικές μελέτες (μελετούν ήδη υπάρχοντα δεδομένα) παρουσιάζονται σποραδικά από ανεξάρτη­τους φορείς που καταλήγουν οε σαφείς ενδείξεις της αναγκαιότητας για πολυκεντρικές διπλές τυφλές μελέτες πάνω στο θέμα αυτό. Ένα από το πολλά ενδεικτικά γεγονότα απότοκα αυτής της κατάστασης είναι και το παρακάτω:

Το 1994 μία ειδική επιτροπή του Ινστιτούτου Ια­τρικής, της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Αμερικής, δημοσίευσε μία εμπεριστατωμένη ανασκόπηση σχετικό με την ασφάλεια του εμβολίου της Ηπατίτιδας Β. Όταν η επιτροπή, που είχε και την εξουσιοδοτημένη ευθύνη από το Κογκρέσο για την τελική απόφαση της ασφάλειας των εμβολίων, ερεύνησε πέντε πιθανές παρενέργειες του εμβολίου, σχετιζόμενες με αναφερθέντα περιστατικά, δι­απίστωσε ότι για τις τέσσερις πιο σοβαρές παρενέργειες δεν μπορούσε να καταλήξει σε επιστημονικό συμπέρα­σμα. Ο λόγος ήταν ότι κατάλληλες μελέτες ασφαλείας δεν είχαν γίνει ποτέ. Επιπλέον, διαπίστωσαν σοβαρά «επιστημονικά κενά και περιορισμούς στην κλινική γνώ­ση και στην τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για τη μελέτη των παρενεργειών από τα εμβόλια». Η επιτρο­πή κατέληξε στην αναφορά της ότι: «εάν η έρευνα δεν βελτιωθεί, οι μελλοντικές ανασκοπήσεις ασφαλείας των εμβολίων θα είναι ομοίως α6ύνατες».(2)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Αποτέλεσμα του προβληματισμού αρκετών επιστημόνων σε σχέση με τις πραγματικές μακροπρόθεσμες παρενέρ­γειες των εμβολιασμών, είναι η σποραδική δημοσίευση μελετών που δίνουν σαφείς επιστημονικές ενδείξεις σε σχέση με αυτές. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε μερικές,

• Το 1994 δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό JΑΜΑ και LANCET, μία καλοσχεδιασμένη μελέτη με τίτλο «Εμβολι­ασμός κατά του κοκκύτη και άσθμα. Υπάρχει συσχέτιση;». Στη μελέτη συμμετείχαν 446 παιδία και έφηβοι, με μέσο όρο ηλικίας 8 ετών, που θήλασαν αποκλειστικά για του­λάχιστον έξι μήνες και στα οποία δεν υπήρχαν ουσιώδεις διαφορές διατροφής αργότερα. Οι ερευνητές κατέληξαν σε σημαντικά στατιστικά συμπεράσματα, όταν συνέκρι­ναν τη συνολική υγεία 243 παιδιών που είχαν εμβολιαστεί κατά του κοκκύτη έναντι 203 των οποίων οι γονείς είχαν αρνηθεί τον συγκεκριμένο εμβολιασμό. Οι διαφορές ανά­μεσα στις δυο ομάδες ήταν αξιοσημείωτες σε πολλούς τομείς της γενικής τους υγείας, όπως για παράδειγμα στη συχνότητα των λοιμώξεων του μέσου ωτός (ωτίτι­δες), η οποία ήταν διπλάσια στην εμβολιασμένη ομάδα, αλλά κυρίως στις ημέρες νοσηλείας στα νοσοκομεία, που ήταν υπερδιπλάσια στην εμβολιασμένη ομάδα. Όμως η σημαντική διαφορά αποκαλύφθηκε στη διερεύνηση της επίπτωσης του άσθματος στις δυο ομάδες. Η εμβολια­σμένη ομάδα είχε ποσοστό επίπτωσης άσθματος 10,69 %, δηλαδή πάνω από ένα στα δέκα παιδιά, ενώ η μη εμ­βολιασμένη ομάδα είχε αντίστοιχο ποσοστό άσθματος 1,97% δηλαδή λιγότερο από δύο στα εκατό παιδιά. (3)

• Το 2000 δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό “Medical Journal” μία μελέτη ελέγχου της παιδικής θνησι­μότητας μετά από την εισαγωγή των εμβολιασμών στη Γουινέα-Μπισώ της Δυτικής Αφρικής. Η χώρα αυτή θε­ωρείται μία από τις φτωχότερες του κόσμου, κατέχοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως στην παιδική θνησιμότητα- Υπό αυτές τις συνθήκες, το έδαφος για μελέτη της παιδικής θνησιμότη­τας σε σχέση με την εισαγωγή προγράμματος εμβολιασμού ήταν κατάλληλο.

Η μελέτη συ­μπεριέλαβε 15.351 γυναίκες που γέννησαν τουλάχιστον ένα παιδί μεταξύ 1990 και 1996. Το πρόγραμμα εμβολιασμών που εφαρμόστηκε ήταν το εξής. Εμβολιασμός φυματίωσης και πολιομυελίτιδας αμέσως μετά τη γέννηση, εμβολιομός διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη και πολιομυελίτιδες τον 6ο, 10ο και 14ο μήνα και εμβολιασμός ιλαρά τον 9ο μήνα.

Κατά τη μελέτη της θνησιμότητας του παιδικού πληθυσμού που ακολούθησε συνέβη κάτι επιστημονικά αξιοσημείωτο, που θα άξιζε περαιτέρω κλι­νικής και εργαστηριακής διερεύνησης. Τα βρέφη, μετά τους πρώτους εμβολιασμούς μέχρι έξι μηνών, παρουσί­ασαν σημαντική μείωση της θνησιμότητας σε σχέση με πριν, αλλά που δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με θανάτους που πριν οφείλονταν σε φυματίωση. Από την άλλη, η θνησιμότητα μετά από τους υπόλοιπους εμβολιασμούς του εξαμήνου σχεδόν διπλασιάστηκε.(4)

• Τα ευρήματα αυτά ήταν παράξενα αλλά ταυτίζονταν με τα ευρήματα μίας ανεξάρτητης μελέτης που δημο­σιεύτηκε το 1997 στο περιοδικό έντυπο “Primal Health Research”. Στη μελέτη αυτή που διεξήχθη στο σχολείο Rudolf Steiner School La Mhotte της Γαλλίας, μελετήθηκε η επίπτωση του άσθματος σε 210 μαθητές, σε σύγκρι­ση με την επίπτωση του άσθματος σε 274 μαθητές στο Αγγλικό σχολείο British Rudolf Steiner School. Στο δεύτε­ρο σχολείο η επίπτωση του άσθματος στα εμβολιασμέ­να παιδιά κατά του κοκκύτη ήταν 18,4% σε σχέση με τα ανεμβολίαστα που ήταν 4,02%. Η διαφορά ήταν σαφής και έδειχνε τον ρόλο του εμβολιασμού του κοκκύτη στην εμφάνιση του άσθματος,

Στο Γαλλικό σχολείο, το συνολι­κό ποσοστό των παιδιών με άσθμα ήταν ασυνήθιστα χα­μηλό 2,4%, Στο σχολείο αυτό, τα παιδιά που είχαν εμβο­λιαστεί κατά του κοκκύτη είχαν το ίδιο χαμηλό ποσοστό επίπτωσης άσθματος, όπως και τα παιδιά που δεν είχαν εμβολιαστεί. Οι ερευνητές μελέτησαν σχολαστικά όλους τους επιδημιολογικούς παράγοντες μεταξύ των δύο σχο­λείων και κατέληξαν στη μοναδική εμφανή διαφορά. Τα παιδιά του Γαλλικού σχολείου που είχαν εξαιρετικά χα­μηλό ποσοστό άσθματος, είχαν επίσης αμέσως μετά εμ­βολιαστεί κατά της φυματίωσης με το εμβόλιο ΒCG. 
Στο Βρετανικό σχολείο που παρουσιάστηκαν υψηλά ποσοστά άσθματος σtην ομάδα που είχε εμβολιαστεί κατά του κοκκύτη, κανένα παιδί δεν είχε εμβολιαστεί ακόμα κατά της φυματίωσης. Τα ευρήματα ήταν συμβατά με θετική συσχέτιση του εμβολίου του κοκκύτη με το άσθμα και αρνητική-αποτρεπτική συσχέτιση του εμβολίου της φυματίωσης με το άσθμα. (5)

Τα παραπάνω ευρήματα έχουν μεγάλη επιστημονική αξία και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η επικρατέστερη Επιστημονική εξήγηση που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ανή­κει στον τομέα της Ανοσολογίας. Θα αφιερώσουμε μία παράγραφο σε αυτόν τον το­μέα για να γίνει πιο κατανοητή στη συνέχεια η επίδραση των μαζικών εμβολιασμών στο ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα σχετίζονται με την αναλογία των βοηθητικών λεμφοκυττάρων ΤΗ1 (Τ-helper 1) και ΤΗ2 (Τ-helper 2). Πολύ περιληπτικά θα αναφέρουμε ότι το ανοσοποι­ητικό μας σύστημα χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς. Στην κυτταρική ανοσία στην οποία οφείλονται οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις κυτταρικού τύπου που κινητοποιούν τους πρωταρχικούς αμυντικούς μηχανισμούς και στην οποία συμμετέχουν τα ΤH1, και στην χημική ανοσία στην οποία οφείλεται η ειδική παραγωγή αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα. Τα ΤΗ2, μέσω των δικών τους κυτοκινών, μειώνουν την κυτταρική ανοσία προς χάριν της χυμικής, ενώ συγκεκριμένες κυτοκίνες των ΤΜ2 κινητοποιούν την παραγωγή ανοσοοφαιρινών ΙgE των οποίων η αύξηση συσχετίζεται με αλλεργικές καταστάσεις. Νωρίς στην έναρξη της ζωής, τα ΤΗ λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται είτε σε ΤΗ1 είτε σε ΤΗ2. Η αρχική αυτή διαφοροποίηση των βοηθητικών λεμφοκυττά­ρων σε ΤΗ1 ή σε ΤΗ2 παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική προσαρμοστική ικανότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος σε σχέση με το περιβάλλον, αφού αναλόγως κυριαρχεί η κινητοποίηση των μακροφάγων κυττάρων (κυτταρική ανοσία, υπερίσχυ­ση των ΤΗ1) ή των ειδικών αντισωμάτων (χυμική ανοσία, υπερίσχυση των ΤΗ2). 
Στα ιατρικά περιοδικά: “New England Journal of Medicine” και “THORAX” υπάρχουν άρ­θρα (6,7) στα οποία υποστηρίζεται ότι στο υγιές ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα υπάρχει φυσική υπεροχή των ΤH1 και της κυτταρικής ανοσίας, ενώ αντίθετα σε ασθε­νείς με αλλεργίες, άσθμα, και αυτοάνοσα νοσήματα, υπερτερούν τα ΤΗ2 και η χυμική ανοσία, Ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης, στρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα υπέρ της παραγωγής ΤΗ1, ενώ ο εμβολιασμός κατά του κοκκϋτη, στρέφει το ανο­σοποιητικό σύστημα υπέρ της παραγωγής ΤΗ2, δρώντας σχεδόν ανταγωνιστικά σε σχέση με τον προηγούμενο εμβολιασμό. 
Αυτό εξηγεί επαρκώς και τα αποτελέσματα της μελέτης στα δύο διαφορετικά σχολεία που αναφέραμε. Η υπεροχή αυτή της χημι­κής ανοσίας και των ΤΗ2, συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση διαφορετικών κυτοκινών, αύξηση η οποία μπορεί να είναι έως και καταστρεπτική, Η ιντερλευκίνη Ι μειώνει τη δράση του αιματο-εγκεφαλικσύ φραγμού προκαλώντας μηνιγγικές φλεγμονές και εγκεφαλικές βλάβες.(3).

Η αύξηση της Ιντερφερόνης-γάμμα προκαλεί μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων του εγκεφάλου. (9).Σε μία εξαιρετική μελέτη, πρώτη στο είδος της, που δημοσιεύτηκε το 1997 στο περιοδικό “Vaccine”και στην οποία συγκρίθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών πριν και μετά τον εμβολιασμό ιλαράς Ερυθράς παρωτίτιδος-ΜΜR, πιστοποιήθηκε ότι μία από τις κυρίαρχες αλλαγές ήταν η αύξηση της ιντερφερόνης-γάμμα. (10). Παρόμοια κλι­νικά και εργαστηριακά ευρήματα που οφείλονται στην αύξηση της ιντερφερόνης-γάμμα έχουν πιστοποιηθεί και σε παιδιά με αυτισμό σε δημοσιεύσεις σε έγκυρα πε­ριοδικά. (11). Η συσχέτιση είναι προφανής και δικαιολογεί την μεγάλη βιβλιογραφία που συνοδεύει τις εκτιμήσεις της πιθανής σχέσης του συγκεκριμένου εμβολίου με την ραγδαία ανεξήγητη αύξηση του αυτισμού και των αναλόγων εκδηλώσεων στις ανε­πτυγμένες χώρες τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Μελέτη των επιπέδων κυτοκινών σε 20 αυτιστικά παιδιά αποκάλυψε ότι οι κυτοκίνες των ΤΗ 1 ήταν συστηματικά χαμηλότερες του μέσου όρου, ενώ οι κυτοκίνες των ΤΗ2 ήταν συστηματικά αυξημένες του μέσου όρου στα συγκεκριμένα παιδιά. (12). Με δεδομένο ότι τα εμβόλια χορηγούνται ως ενέσιμα παρεντερικά με σκοπό την διέγερση της αντίδρασης ειδικών αντισωμάτων και την πρόκληση υπεροχής των ΤΗ2, οι συσχετίσεις αυτές φαίνεται να μην είναι καθόλου τυχαίες και να εξηγούνται επιστημονικά. Θα έπρεπε η Ιατρική κοινότητα να δώσει ειδικό βάρος στις μελέτες τέτοιου είδους, μια που αφορούν τον πιο ευαίσθητο ανθρώπινο πληθυσμό, τα βρέφη και τα παιδιά.

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Στην αναφορά των μακροπρόθεσμων παρενεργειών των μαζικών εμβολιασμών είμα­στε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε και το Σύνδρομο του πολέμου του Κόλπου (Gulf War Syndrome) που παρουσίασαν οι βετεράνοι, κυρίως Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιώτες, που υπηρέτησαν στον Περσικό Κόλπο το 1990. Μολονότι το σύνδρομο αυτό είναι ακόμα υπό διερεύνηση, είναι πια αποδεκτό ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες παρουσίασαν μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας, με μεγάλη ποικιλία κλινικών εκδηλώ­σεων, τέτοια που το παγκόσμιου βεληνεκούς κέντρο ελέγχου νοσημάτων CDC (CENTER OF DESEASE CONTROL AND PREVENTION), καθιέρωσε καινούρια καταχώρηση νόσου, που ονομάστηκε «CDC Πολύ συστηματική Νόσος (CDC MULTISYMPTOM ILLNESS. Το αναπόφευκτο ήταν ότι οι ερευνητές άρχισαν να διερευνούν τον ρόλο των πολλαπλών εμβολιασμών που έγιναν στους στρατιώ­τες αυτούς, στην εμφάνιση τόσων πολλών διαφορετικών κλινικών εκδηλώσεων.

Το 2000 δημοσιεύτηκε στο “British Medical Journal” σχετική μελέτη. (13). Μεταξύ των εμβολιασμών που έγιναν ήταν κατά του άνθρακα, της ευλογιάς, του τετάνου, της χολέρας, της πολιομυελίτιδας, του τυ­φοειδούς πυρετού, του κίτρινου πυρετού, της ηπατίτιδας Β και Α. Ήδη από το 1997 σε δημοσιευμένη μελέτη στο “Lancet” οι ερευνητές άρχισαν να συσχετίζουν το πολυσυστηματικό Σύνδρομο του Κόλπου με τους μαζικούς εμβολιασμούς και την προκληθείσα ανισορροπία στο ανοσοποιητι­κό σύστημα, προάγοντας την δράση των ΤΗ2. (14).

Οι μελέτες και αναφορές περιστατικών που συσχετίζουν την εμφάνιση άμεσων παρενεργειών και οδηγούν σε πρόσκαιρες ή μη αναστρέψιμες παθολογικές καταστάσεις μετά από εμβολιασμούς είναι πάρα πολλές. Αρκεί να αναφερθεί ότι ήδη από το 1930 είχε δημοσιευτεί άρθρο του FLEXNER στο περιοδικό “JΑΜΑ” που αναφερόταν στην συχνή εμφάνιση εγκεφαλίτιδας, από την 10η έως την 13η ημέρα, ύστερα από τον εμβολιασμό κατά του κοκκύτη.(15). Οι αναφερόμενες άμεσες σοβαρές βλάβες εί­ναι πάρα πολλές όπως, για παράδειγμα, η εμφάνιση νευρολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων, αγειίτιδων και αιμορραγικών διαταραχών ύστερα από το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, η συσχέτιση με μελέτη (16) του αυτοάνοοου ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη με το εμβόλιο του αιμόφιλου της ινφλουένζας Hib, η συσχέτιση του αυτι­σμού αλλά και του συνδρόμου διάσπασης της προσοχής στα παιδιά με το εμβόλιο της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας ΜΜR και οι συνεχείς πρόσφατες αναφορές ερευνητών ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να διεξαχθούν μελέτες διερεύνησης των μα­κροπρόθεσμων παρενεργειών, ώστε να καταγραφεί η αληθής συσχέτιση (1 7) των εγκεφαλοπαθειών λίγες ημέρες μετά το εμβόλιο κατά του κοκκύτη ή του συνδυ­ασμού κατά διφθερίτιδας-τετάνου- κοκκύτη DΤΡ.( 13,19,20). Η βιβλιογραφία είναι πολύ μεγάλη πραγματικά.

Το παραπάνω άρθρο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο το οποίο γράφει ο Σπύρος Κυβέλλος, γιατρός και Γ.Γ. Έρευνας Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Ολόκληρο το άρθρο καθώς και την ογκώδη βιβλιογραφία του θα τη βρείτε στο περιοδικό Natura (Τεύχος 21 – Οκτώβριος 2011)

Ο κ. Κυβέλλος φυσικά δεν είναι ο μοναδικός γιατρός που υποστηρίζει τα παραπάνω.
80 γιατροί του διεθνούς συμβουλίου εμβολιασμών (και όχι τυχαίοι) υπογράφουν επίσης οτι τα εμβόλια αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.


Οι μαρτυρίες αυτές έχουν δημοσιευθεί από τα μέλη της ομάδας 
"κρυφος φονος ΕΜΒΟΛΙΑ" στο Facebook
Αν θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη κάνοντας κλικ πάνω στον σύνδεσμο.
Για θέματα ιδιωτικότητας έμειναν μόνο  τα μικρά ονόματα ...
Γε........
Ορμώμενη από τα πολλά ποστ,που αφορούν παρενέργιες από το mmr,είπα να μοιραστώ καί την δική μας ''ιστορία''.
Κάναμε στο παιδί μας το mmrV,όταν ήταν 15 μηνών.
Ήταν το πρώτο εμβόλιο γιά το οποίο ''ψάχτηκα'' σοβαρά...
Η παιδίατρος,όταν μοιράστηκα μαζί της τις σχετικές ανησυχιες μού, με διαβεβαίωσε πως οποιαδήποτε παρενέργια είναι ουσιαστικά απίθανο να είναι μόνιμη καί πως οι κίνδυνοι αποφυγής τού εμβολίου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνοι,ένα παραπάνω πού το παιδί είναι αγόρ!Όταν της ζήτησα να το μεταθέσουμε έστω γιά αργότερα,μού απάντησε κλατηγορηματικά πως οι εμβολιασμοί γίνονται σε συγκεκριμένες ηλικίες,διότι τότε ο εκάστοτε εμβολιασμός αποδίδει τα μέγιστα...Με βαριά καρδιά,το έκανα κι αυτό!
Το παιδί αντέδρασε...Ο ύπνος τού έγινε ανήσυχος,ξυπνούσε πολλές φορές,ουρλιάζοντας,μή έχοντας επαφή,δεν μπορούσαμε να τον ηρεμήσουμε με τίποτα..Έγινε ιδιαίτερα ευερέθιστος καί σε εξωτερικά ερεθίσματα..χτυπούσε ένα τηλέφωνο,η ηλεκτρική σκούπα,το παιδί πάθαινε πανικό...Οι εκρήξεις κλάματος (από το πουθενά)έγιναν καθημερινότητα μας..Έγινε επιθετικός απέναντί μας καί απέναντι στα άλλα παιδάκια.Η παιδίατρος μας έλεγε πως είναι φάσεις ανάπτυξης,πως είναι οι κυνόδοντες πού κατέβαιναν.πως,πως,πως..Σταδιακά άρχισε να χάνει καί το λόγο τού,τις λεξούλες πού ήδη χρησιμοποιούσε,σταματήσαμε να τις ακούμε...Εμφανίστηκαν συγκάματα στην περιοχή της πάνας,πλήρης προσκόλληση σε μένα καί τον πατέρα τού,τρόμος στην θέα ενός τρίτου ατόμου..
Φυσικά,ακολούθησε κι άλλο εμβόλιο,παρά τις διαμαρτυρίες μας..
Το παιδί ήταν εκτός εαυτού...
Χτυπιόταν στα πατώματα,χτυπούσε το κεφάλι τού,αυτοτραυματιζόταν με τα νύχια τού,δεν ήθελε κανέναν τρίτο μέσα στο σπίτι,σταμάτησε να τρώει καί να παίρνει βάρος,θήλαζε σα νεογνό..
Από τα 15 παιδάκια πού συναναστρεφόμαστε καθημερινά στο πάρκο,ο γιός μού ήταν το αγρίμι...Μπαίναμε μέσα καί τα μικρά χωνόντουσαν στα πόδια των μανάδων τούς!!!!!!
Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ,ταλαιπωρήσαμε το παιδί μας ακόμα περισσότερο....7-8 μήνες μετά,μας μίλησε ο νέος μας παιδίατρος γιά αυτισμό....Γιά το αν γνωρίζουμε σχετικά με τον αυτισμό,μας μίλησαν καί στο παίδων αγίας σοφιας,μετά από μία εκβιαστική-από πλευράς μας-εισαγωγή,προκειμένου να δούμε τί συμβαίνει με το παιδί...
Η αναπτυξιολόγος,τον Φλεβάρη πού μας πέρασε, δεν έβγαλε διάγνωση,μας έδωσε σε 7 μήνες επανεξέταση,με την προϋπόθεση το παιδί να ακολουθήσει λογοθεραπίες(2,5 ετών-χρησιμοποιούσε ελάχιστες λέξεις)
Γολγοθάς....
Λίγους μήνες μετά,σαν δώρο γεννεθλίων στον γιό μού,αποφάσισα να τού κάνω ομοιοπαθητική αποτοξίνωση γιά τα εμβόλια!
Άρχισα να ετοιμάζω το ιστορικό τού Αντώνη μού γιά την ομοιοπαθητικό πού μας παρακολουθεί
Τότε ξετυλίχτηκε εμπρός μού όλος ό μίτος της Αριάδνης!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ο γιός μού ξεκίνησε να έχει ''περίεργη'' συμπεριφορά,λίγο μετά τον πρώτο εμβολιασμό τού 2 μηνών!!!!!!!Πάνω πού είχαμε μπεί σε μία ρουτίνα με τον θηλασμό,.μετά τον σαραντισμό,με ένα ήσυχο,ευτυχισμένο μωρό,από το πρώτο εμβόλιο καί μετά όλα ανατράπηκαν!!!!!!Από τότε τον εμβολιάζαμε κάθε μήνα με πολυδύναμα ενίοτε εμβόλια καί χωρίς να έχουμε ενημέρωση γιά αυτό,χωρίς κανένας παιδίατρος(δικός μας ή τού ικα) να ζητήσει ιστορικό ή να δώσει σημασία σε αυτά πού τούς λέγαμε,πως το παιδί έκλαιγε πολύ μετά από τούς εμβολιασμούς,πως εμφάνιζε υπνηλία καί ληθαργικότητα κτλ...Φωνή βοώντος εν τη ερήμω...Μας μιλούσαν γιά κολικούς(μα μέχρι 6 μηνών;;;),γιά οδοντοφυία,γιά υπερπαραγωγή γάλακτος(θήλαζε αποκλειστικά),όλα φταίγαν,τα εμβόλια ποτέ δεν αναφέρθηκαν ως πιθανή υπαιτιότητα!Αντιθέτως όλοι οι παιδίατροι πού συμβουλευτήκαμε(καί ήταν 4-5 στο σύνολο)μας παρότρυναν να συνεχίσουμε το πρόγραμμα,εκθιάζοντας τις καταστροφικές συνέπειες τού μη-εμβολιασμού,πού έφταναν ακόμα καί στα όρια της τρομοκρατίας(''θες να πάθει κάτι το παιδί σού καί να φταίς εσύ;-μα αυτό δεν γινόταν;;;''!!!!!
Κάνουμε ομοιοπαθητική εδώ καί λίγο καιρό,τα αποτελέσματα όμως είναι τόσο εμφανή πού μού τα τονίζουν ακόμα καί οι γνωστοί πού συναναστρεφόμαστε στο πάρκο(''ηρέμησε ο Αντώνης'',''τί καλός πού είσαι Αντωνάκη τώρα πού μεγάλωσες,ακούς καί τη μαμά,παίζεις με τα παιδάκια''-αχ,καί πού να ξέρανε!!!!!!!!!!)
Φυσικά δεν θέλω να ξαναεμβολιασώ το παιδί μού,παρακαλώ καί τούς φίλους μού γιά να το σκεφτούν ή τουλάχιστον να το καθυστερήσουν όσο γίνεται..
Ευχαριστώ το θεία πρόνοια(;),το σύμπαν(;),την καλή μού τύχη(;)πού με έκαναν να πάρω αυτή την απόφαση,έστω καί με τόση καθυστέρηση.Είναι η πρώτη φορά,εδώ καί πολύ καιρό,πού απολαμβάνω το παιδί μού,που βλέπω χαρούμενο το παιδί μού,να συμπεριφέρεται όπως κάθε παιδάκι,να προσπαθεί να μιλήσει,να επικοινωνήσει κτλ...Ανατριχιάζω στην ιδέα τού τί θα μπορούσε να είχε γίνει,αν υπέκυπτα στούς εκβιασμούςκαί συνέχιζα κανονικά το τυπικό πρόγραμμα,με τις επαναλληπτικές δόσεις,τρέμω κάθε φορά πού διαβάζω μιά ιστορία γιά ένα παιδάκι πού υποφέρει από κάτι...
Τα παιδιά μας είναι οι σπόροι τούς μέλλοντος,ας τα προστατέψουμε όσο ο καθένας μας μπορεί.Ας φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να προκύπτουν από ενημέρωση,γνώση καί περισυλλογή,όχι να εκτελούμε πράξεις κατευθυνόμενοι από φόβο ή ακολουθώντας ένα γενικό πρόγραμμα πού δεν απευθύνεται σε άτομα,αλλά σε μάζες.Ζητώ συγνώμη γιά την έκθεση,μα θεωρώ χρέος μού να μιλήσω κι εγώ με τη σειρά μού.Το δικό μού πάθημα,μού έγινε μάθημα,με σκληρό τρόπο.
Υγεία γιά όλους μας

The......... καλημερα σας.επειτα απο την ετησια αξιολογηση των 4 παιδιων μου απο αναπτυξιολογο,προεκυψαν τα εξης:
ο δημητρης μου,6,5 ετων:αυτισμο υψηλης λειτουργικοτητας,επιληψια,ελαφρια κινητικη δυσκολια (γνωστο απο τους 18 του μηνες -πληρως εμβολιασμενος δυστυχως)
η βενετ...... μου,5,5 ετων: ειδικη γλωσσικη καθυστερηση με αυτιστικα χαρακτηριστικα (γνωστο απο τα 3 της χρονια-πληρως εμβολιασμενη κι αυτη)
ο γιωργ......,4 ετων: μετριο προς βαρυ αυτισμο με επιλεκτικη ηχολαλια (διαγνωστηκε στα 3 του χρονια,μετα απο καθυστερημενο σκοπιμα-λογω των διαγνωσεων των δυο προηγουμενων παιδιων-εμβολιασμο με priorix tetra,παρολο που σε ολες τις προηγουμενες αξιολογησεις,ειχε κριθει "τυπικης αναπτυξης")
ο παν....... μου,2,5 ετων:τυπικης αναπτυξης
το γεγονος οτι ο παναγιωτης ειναι ΕΝΤΕΛΟΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ και θηλαζε για 33 μηνες,θεωρηθηκε απο τους γιατρους τυχαιο και με πιεζουν να τον εμβολιασω.
ειμαι 100% πεπεισμενη οτι η κατασταση τουλαχιστο του τριτου παιδιου μου οφειλεται στον εμβολιασμο,και δεν θελω για κανενα λογο να ρισκαρω ενα ακομα παιδι μου στο αυτιστικο φασμα...
οι γενετικες εξετασεις ολων των παιδιων μου ειναι καθαρες,δεν δειχνει δλδ να υπαρχει καποιος κληρονομικος παραγοντας.επισης σε καμμια απο τις δυο οικογενειες δεν υπαρχει γνωστο ιστορικο αυτισμου.
το σεπτεμβριο ο παν...... πρεπει να παει παιδικο σταθμο,αλλα αυτο ειναι δυσκολο λογω του οτι το βιβλιαριο υγειας του δεν εχει ουτε μια σφραγιδα.βρισκομαστε στη σαμο.παρακαλω τη βοηθεια σας.ευχαριστω
 Eft........ ομως υπαρχουν ανθρωποι που πιστευουν οτι τα εμβολια βοηθουν. Δυστυχως αποδεικνυεται οτι δεν ειναι ετσι. Εγω το ζω μεσα στο ιδιο μου το σπιτι με την 6χρονη κορη μου. Πασχει απο σοβαρη επιληπτικη εγκεφαλοπαθεια και πολλα αλλα τα οποια εμφανιστηκαν στον 2ο χρονο ζωης της. Ηταν φυσιολογικη και μετα απο καποιο εμβολιο εγινε οτι εγινε. Ως γονιος νομιζα οτι θα την προστατευα εμβολιαζοντας την, δεν ηξερα ομως τοτε... Την μικρη μου κορη δεν την εμβολιαζω και εχω συνεχεις πιεσεις απο την παιδιατρο ομως εγω αρνουμαι. Με εχουν πει και ασυνειδητη που δεν την εμβολιαζω, δεν πειραζει ομως...τωρα πια ξερω οτι τα εμβολια δεν κανουν καλο και θα προστατεψω τα παιδια μου.
Nik.... Το έγκλημα δεν είναι μόνο το ότι για χάρη του κέρδους μας δηλητηριάζουν από μικρά παιδιά. Χειρότερο έγκλημα είναι το ότι εκμεταλεύονται την αγάπη και την ανησυχία του γονιού και τον οδηγούν στο να δηλητηριάζει τα παιδιά του νομίζοντας πως τους προσφέρει ασφάλεια. Έτσι απλά γινόμαστε και εμείς και τα παιδιά μας νούμερα στατιστικών, πρωτόκολλα και ασφαλώς μελλοντικοί πελάτες γιατρών και φαρμακευτικών λόγω χρόνιων και ανίατων ασθενειών. Δυστυχώς εγώ έμαθα με το δύσκολο τρόπο. 15 μέρες στην εντατική παίδων παλεύοντας με κάθε μέσο μαζί με τους γιατρούς να κρατήσουμε ζωντανό το κοριτσάκι μου μόλις 4 ετών εξ αιτίας ενός εμβολίου. Μόνο που εγώ στην ατυχία μου είχα την τύχη να πέσω σε ΓΙΑΤΡΟΥΣ και όχι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είχαν το θάρρος να μου πουν την αλήθεια. Έτσι ξέρω καλά και από πρώτο χέρι και για τα εμβόλια και για τις αντιβιώσεις και για όλες τις χημικές αηδίες που μας ποτίζουν για το "καλό μας". Δυστυχώς όμως τα έμαθα αργά γιατί αν και τα καταφέραμε με την μικρή μου και πλέων είναι καλά όλα αυτά τα φάρμακα που πήρε τότε, τι επιπτώσεις θα έχουν στην υγεία της μακροχρόνια δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Απλά ελπίζω καμία.
Eleni αγαπητε Kostas δεν χρειαζεται καμια επισημη μελετη για την συνδεση εμβολιων-αυτισμου...απο τοτε που συνεβει και σε μας ειχα την ευκαιρια να γνωρισω πολλες μαμαδες που εχουν παιδια αυτιστικα...πιο ηταν το αποτελεσμα της δικης μου μικρης ερευνας?ειτε ειχαν παιδια τυπικα αναπτησσομενα και τα σταδιακα οπως κ στην δικη μου περιπτωση,ειτε -το τραγικοτερο-μεσα σε λιγες μερες..παιδια που μιλουσαν παιδια που επικοινωνουσαν μετα απο εμβολιασμο χαθηκαν σε μερικες μερες!!το μονο που ακουγες ηταν αυτες οι ανατριχιαστικες κραυγες...και οσο για τα επισημα στατιστικα..??ΚΑΝΕΝΑΣ παιδιατρος δεν λεει στους γονεις να συμπληρωσουν το ειδικο εγγραφο του ε.ο.φ που δινεται οταν διαπιστωθουν παρενεργειες απο φαρμακα η εμβολια..ΚΑΝΕΝΑΣ...προφανως εισαι στην κατηγορια των ανθρωπων που πρεπει να παθεις για να μαθεις..οπως ειμουν κ εγω αλλοστε..
Yiota 15 ο γιος μου και 12 η κορη μου....τα καναμε σχεδον ολα..ο γιος μου μεγαλο προβλημα με ασθμα και εκζεμα και μετα απο ενα εμβολιο το παιδι κοιμοταν ενα 48ωρο χωρις διακοπη ουτε καν για νερο η' τουαλετα.....μετα απο αυτο το συμβαν τελος τα εμβολια για τα παιδα μου..η κορη μου εκανε κ αυτη πολλες βρογχιτιδες....Yiota μπορω να σου καταθεσω κ τη δικη μου εμπειρια..εμβολιασα το γιο μου για πνευμονιοκοκκο κ το παιιδ 48 ωρες επεσε σε ληθαργο...κοιμοταν ασταματητα,χωρις να ξυπνησει καθολου ουτε για νερο,ουτε για τιποτα......μετα τον εμβολιασμο εγινε αυτο...τυχαιο....???απο τοτε αρχισα να "ψαχνομαι'σχετικα με τα εμβολια και φυσικα διαβασα και 2 βιβλια εξαιρετικα αν θες να στα πω....
Yiota ποσο πολυ μπορει να ενοχλει καποιους η ομοιοπαθητικη????ποοσ μεγαλο "προβλημα"εχει δημιουργησει.....τους ενοχλει που ανθρωποι βρηκαν λυση στο προβλημα που τους ταλαιπωρουσε χρονια και η κλασσικη ιατρικη απετυχε.....ετσι συμβαινει παντα ομως..ο σοφος λαος μας λεει"το δεντρο που κανει καρπους πετροβολουνε'......κ δεν σας κρυβω οτι οταν δοκιμασα ομοιοπαθητικη στο παιδι μου,ξεκινησα δυσπιστη....σκεφτομουν το παιιδ με τοση κορτιζονη και ταλαιπωρειται ακομα ,σιγα μη δουμε καλο με τα βοτανια και τα ματζουνια...ΟΜΩΣ ΗΜΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ....Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΠΟΙΟΗΤΗΤΑ ΖΩΗΣ....
Yiota α,δεν ειναι "σχετικο'τελειως με το θεμα απλα μου δημιουργησε ενα υπεροχο συναισθημα και θελω να το μοιραστω μαζι σας..οπως προανεφερα το παιδακι μου ειχε τεραστιο θεμα με το ασθμα και με το παραμικρο αρρωσταινε..τετοια εποχη που τα σχολεια κλεινουν,τα παιδια συνηθιζουν να παιζουν μπουγελο...ομως το δικο μου παιδι δεν επαιζε..μολις βρεχοταν θα αρχιζε ο βηχας και το μαρτυριο για ολους...σημερα λοιπον υστερα απο 3 χρονια ομοιοπαθητικης με ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ με ρωταει"μαμα,να παιξω μπουγελο?"του απαντω'ναι παιξε"...επαιξε ,ευχαριστηθηκε και στο τελος ηρθε με αγκαλιασε ,με φιλησε και μου ειπε "μαμα,σ'ευχαριστω για ολα...καταλαβα οτι τοσα χρονια ειχα προβλημα και δεν με αφηνες..σε ευχαριστω που τωρα ειμαι καλα και κανω ο,τι ι και οι φιλοι μου"..συγνωμη για το μεγαλο ποστ αλλα ενιωσα τοσο ομορφα και πολλη συγκινηση!ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Chris Τα 1500€ που δίνω κάθε μήνα για σύνοδο δασκάλα για λογοθεραπειες εργοθεραπειες πισίνα θα μου πεις ότι είναι φαντασία μου;;;;;;ή τα χρήματα που εξοδεψαμε στο εξωτερικό μήπως ήμουν τρελός;;;;; ή ξέρεις εσυ κανένα καθηγητή ιατρό που να σου υπογραφεί ότι φταίει το τάδε εμβόλιο;;;;;την επόμενη θα τον προσλάβει εσυ??????????Chris Katsis Γεωργια ήδη στην Ιταλία γίνονται δικαστήρια και ενημερώνομαι σχετικά με βλάβες που προκαλούν οι εμβολιασμοί και ιδιαίτερα το MMR..ΤΏΡΑ ΕΆΝ ΈΠΡΕΠΕ ΠΙΆΣΩ ΤΟΝ ΙΤΑΛΌ ΚΑΘΗΓΗΤΉ ΔΎΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ ΈΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ ΚΑΙ ΈΝΑ ΣΤΗΝ USA ΝΟΜΊΖΩ ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ ΛΑΘΟΣ!!! ΑΥΤΉ ΠΟΥ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΣ ΣΠΆΣΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΠΑΙΔΊΑΤΡΟΣ ΕΔΏ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΊΠΕ ΤΊΠΟΤΑ ΠΡΙΝ. ΤΏΡΑ ΈΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΦΥΓΕΙ ΑΚΌΜΗ Η ΠΕΡΙΈΡΓΕΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΑΙΔΙΆ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΚΆΝΕΙ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΚΟΣ ΜΟΥ ΔΊΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΛΈΩ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ ΧΆΛΑΣΕ ΑΠΌ ΤΟ MMR ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΌ ΤΊΠΟΤΑ ΆΛΛΟ!!!!!!!!!! ΕΣΥ ΑΎΡΙΟ ΚΑΝΕ ΌΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ!!!!! ΕΜΕΙΣ ΛΈΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΏΣΤΕ ΚΆΠΟΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΜΥΑΛΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΟΥΝ ΤΑ ΆΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΆΘΗ!!!!
Chris είναι το πανεπιστημιακό τής Πίζα STELA MARIS λέγετε και ο καθηγητής είναι ο Agatinio Batalia είναι γεννετιστης παιδοψυχίατρος παιδονευρολογος και έχει ακόμη έδρα στο πανεπιστήμιο τής UTHA. Ακόμη ο καθηγητής με βοηθησε και συμμετείχα σε ερευνητικά πρωτόκολλα στο πανεπιστημίο τής Ν.Καλιφόρνιας τής Οξφόρδης τής Ρώμης και σε όλα είμασταν γεννητικά καθαροί!!!! Πέρα από τις εξετάσεις που έκανα μέσα στο νοσοκομείο !!!!! Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν εχω να σου δώσω εκτός και πας εδώ σε έναν πολύ καλό καθηγητή Ελληνα από Ν.Υόρκη τον Ελ.Γεωργακόπουλο νευροφυσιολογο και γενετική να σου πει αυτός για τα εμβολια!!!!!
Chris θυμάμαι όταν δυστυχώς κάναμε το mmr την δεύτερη εβδομάδα σήκωσε 39.5πυρετο και τον κάναμε μπάνιο depon και τελικα την επόμενη χάσαμε τον μικρό ( εννοώ πάθαμε αυτισμό) ούτε στο όνομά του δεν γυρνούσε και ολα τα αλλά που σου φέρνει ο αυτισμός!
Chris σε ποια ηλικία ήταν ομικρός;
Chris 2 ετών
Ζωή δηλαδή πριν απ' αυτό είχε ομαλή ανάπτυξη;
Chris νοητική εννοείς;;
Ζωή ναι 
Chris ναί ηταν πολύ ένταξη χωρίς κανένα πρόβλημα!!!μετα άρχισαν τα προβλήματα!!
Katherine Πριν από 32 χρόνια παιδί δικό μας έπαθε διαβήτη τύπου Ι (δηλαδή αυτοάνοσο διαβήτη) από το εμβόλιο MMR ... τότε αρνήθηκα να εμβολιάσω το δικό μου παιδί ... τότε όμως δεν υπήρχε το ίντερνετ, το Facebook, και ο τρόπος ενημέρωσης που υπάρχει σήμερα ... είναι σε αυτή τη σελίδα άνθρωποι που το ιατρικό σύστημα τους έχει απογοητεύσει και ως παθόντες ψάχνουν για την αλήθεια που δεν τους λένε τα έντυπα και οι ειδήσεις στην τηλεόραση ... εχτές ανήρτησα ότι ο λογαριασμός μιας γυναίκας στο Facebook διεγράφηκε διότι τα δύο αυτιστικά παιδιά της κρατούσαν πλακάτ κατά των γεννετικά τροποποιημένων τροφίμων σε μία από τις συγκεντρώσεις που έγιναν παγκόσμια ... δεν τους αρέσει να είναι ενημερωμένος ο κόσμος ...
Elpida πριν 3 εβδομάδες έκαν ατο pentavac στον 3οχρονο γιο μου ο οποιός ειχε να εμβολιάστει ποα 6 μηνών..3 εβδομαδες μετα δλδ σήμερα έχουμε ερπιτική στοματίτιδα δλδ έρπη σε όλη τη στοματική κοιλότητα και στον οισοφαγο..δεν μπορει να καταπιει ουτε τα σαλια του, 40αρια πυρετοι και μολις χθες αρχισε να πινει καμια κουταλιτσα νερο με πολυ κοπο-πόνο και προσπάθεια ..στην προσπάθεια μου να μαθω περισσοτερα για τον οιό διαβάσα οτι προσβάλει το σώμα που εχει πεσμένο ανοσοποιητικο( όπως εμεις λόγω εμβόλιου) και οτι κάνει 3 εβδομάδες να εκδηλώσει συπτώματα απο την στιγμή που προσβάλει το σώμα( ακριβως την ίδια χρονικη στιγμή με το εμβόλιο) η παιδιατρος υποστηριζει το κολλησε απο άλλο παιδί, όμως οι επαφες του με παιδια ειναι περιορισμενες λογω του οτι δεν πάει σχολείο ακόμα , και με τα λίγα παιδακιά φιλών μας που ήρθε σε έπαφη δεν ήταν κανένα άρρωστο, ουτε απο τον συγκεκριμένο οιό ούτε απο άλλον..ειμαι βεβαίη οτι ειναι απο το εμβόλιο.
Rin....Καλωσόρισες στην ομάδα! Δεν θυμάμαι αν στο έχω αναφέρει στις συζητησεις μας, αλλά το δικό μου παιδί έχει εμφανίσει Απραξια λόγου αμέσως μετά το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου.
Rinio Δυστυχώς υπάρχει και άλλη μία παράμετρος στην επικινδυνότητα των πολλαπλών εμβολιασμών, που οι παιδίατροι δεν λαμβάνουν υπ 'όψην. Κι εγω δεν το γνώριζα και το έμαθα με τον επώδυνο τρόπο: Σε παιδιά που υπάρχει η οποιαδήποτε προδιάθεση ή υποψία ευαιασθησίας του νευρικού τους συστήματος (όπως πχ στα παιδιά με σύνδρομα του χρωμοσώματος φύλου), ο οποιοσδήποτε εμβολιασμός αντεδείκνυται, τουλάχιστον μέχρι να ωριμάσει πλήρως το νευρικό τους σύστημα. Αυτό, δεν βρεθηκε κανείς να μου το πει, κανείς από τους 3 διαφορετικούς παιδιάτρους που ευχαρίστως εμβολίαζαν (αρχικά και μεχρι να την πατησουμε) τον ΧΧΥ μικρό μου, που λόγω του συνδρόμου ειχε ήδη γεννηθει με υποτονία. Την γλυτώσαμε από τα "υποπτα" όπως το DTaP, αλλά όχι κι απ του πνευμονιόκοκκου. Αν και το καθυστέρησα όσο μπορούσα και το έκανε στον 10ο μήνα, παλλινδρόμησε η ομιλία του (οι 4-5 δισύλλαβες λέξεις που άθρωνε) και διαγνώστηκε με απραξία λόγου μέσα στο επόμενο δίμηνο. Τα ίδια φωνήματα που άρθρωνε τότε αυθόρμητα, τα ξανακέρδισε μετά από 3μιση χρόνια λογοθεραπειών, κι ακόμα έχουμε δουλεια... Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά γνωρίζω πως στην παγκόσμια βιβλιογραφία του συνδρόμου Klinefelter (47XXY) δεν αναφέρεται πουθενά η απραξία. Και το αναφέρω εδώ γιατί το σύνδρομο αυτό, αν και σχετικά αγνωστο στην Ελλάδα, είναι το πιο συχνό στα αγόρια με εμφάνιση 1/500 και πολύ συχνά παραμένει αδιάγνωστο για πολλά χρόνια. Και σ αυτούς τους γονείς (όπως και για τα συναφή συνδρομα σε αγόρια και κορίτσια, όπως XYY, FragileX, TrisomyX κ.α.) δεν θα βρεθεί κανείς γιατρός να τους μιλήσει για τον παραπάνω κίνδυνο...Vaso Georgala Rinio Simeonidou, είμαι πολύ θυμωμένη που το δικό μου το παιδί πλήρως εμβολιασμένο έχει αποκτήσει εδώ και ένα χρόνο ένα νόσημα το οποίο έχει συμπτώματα που αναφέρονται στη σελίδα που μας κοινοποίησες.... ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΘΥΜΩΜΕΝΗ!!!!!
Mary ααααααα το ειχα κανει στη μεγαλη κορη πριν ξεκινησω ομοιοπαθητικη και το απογευμα της πρηστηκε ο αδενας!~εκει πηρα τηλ το γιατρο που κοιτουσε το ενα απο τα διδυμα και μου εδωσε το αντιστοιχο φαρμακο ε σε μιση ωρα ο αδενας ξεπρηστηκε!!!!!!!!!απο τοτε δε ξαναεκανα εμβολια ουστ!!!!!!!!!!!!!
Mary ρια μου δεν ειναι θεμα εξυπναδας αλλα εφαγα τετοια στεναχωρια με τη μικρουλα που ηταν ενα μιση χρονων και μου ειπαν οτι εχει ρευματοπαθεια χωρις το ρα τεστ να βγει θετικο απλα επειδη ειχε πρηστει το γονατο που για μερες -ωρες-μηνες διαβαζα βιβλια εμπαινα στο ιντερνετ και με τη βοηθεια δυο γιατρων οστεοπαθητικου και ομοιοπαθητικου το παιδι σημερα θα κλεισει τα 8 και ειναι πολυ καλα στην υγεια του!!!!!!!!!!!!
Φλώρα Εγω δεν ειμαι παιδι..Ειμαι στα 28 και εκανα πριν 3 μηνες εμβολιο πνευμονιοκοκκου και δεν περασαν 2 μερες, βρεθηκα στο νοσοκομειο με μηνιγγιτιδα.... Εργαζομαι σε παιδικο σταθμο και δεν αρρωσταινα ποτε. Απο τοτε που εκανα αυτο το εμβολιο καθε εβδομαδα ειμαι αρρωσττη. Δεν εχω συνελθει ακομα.
Φλώρα Πριν κανω το εμβολιο δεν ημουν υπερ αλλα ουτε κατα. Τωρα πραγματικα καταλαβα ποσο κακο κανουν.
Stil....  Τις προάλλες άκουσα για εμβολιασμένο παιδί που μπήκε στο Παίδων με μηνιγγίτιδα...
Εμένα έπαθε πνευμονία ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό της για τον πνευμονιόκοκκο....
Efi Αναστασία η κόρη μου πάσχει απο επιληπτικη εγκεφαλοπαθεια και ειμαι σίγουρη οτι ειναι απο παρενέργεια εμβολίου. Τα είχαμε κανει ολα, δυστυχώς.
Βικυ το δικο μου παιδι παρουσιασε εστιακη επιληψια μετα απο εμβολιασμο!!!
Ioanna EIMAI EYTYXHS ΠΟΥ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ...Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΟΥ ΕΔΙΝΕ ΧΑΡΤΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΨΩ ΑΝ ΚΑΝΩ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ!!!!!!!!!!! ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ Η ΨΥΧΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ...ΤΟΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΙ ΗΤΑΝ Ο ΠΙΟ ΦΤΩΧΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΗΤΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟΙ, ΑΥΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!!!!!!!!!!!!!
Menia εμενα παντως τ παιδι μου μετα απο εμβολιο σταματησε να μιλα και να με κοιτα στα ματια μεχρι νεοτερας με θεραπειες! 15-16 μηνων ηταν το παλικαρι μου!εχει καιρο τωρα!τωρα ειναι 5 ενας παιδαρος με ασπεργκερ! σταματησε αποτομα!ενω ηταν τυπικης αναπτυξης!
Roula 15 -16 μηνων το παιδι κανει τι mmr ή αλλιως τριπλούν ερυθρα ιλαρά παρωτίτιδα το οποιο κ επισημα ειναι απο τα εμβολια που προκαλουν αυτισμο βαση του δικαστηριου της ιταλιας!!!!!!!!!! ρε μην τους πιστεύετε...... ολα ψεματα ειναι!!!!!!!!! καντε εμβολια αβερτα....... αληθεια για να σκεφτουμε υπαρχει αυτιστικο παιδι 50 'η 60 ετων? ή αλλεργικο στο αυγο το οποιο δεν μπορει να κανει εμβολια????κ ευτο που σου ειπε για ανεμβολιαστο παιδι με αυτισμο απλα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Menia Rotzioy ναι αυτο καναμε ρουλα μου!
Stil.....Μαρια Όταν μετά το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου,
μέσα στο δίμηνο,αρρώστησε το παιδί από οξεία πνευμονία και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο εγώ από ποιόν έπρεπε να ζητήσω την ευθύνη?
Marina  η μικρή μου 9 μηνων μετά απο εμβόλιο απέκτησε διαβήτη τυπου 1!!! Το πηραμε δωράκι εφ ορου ζωης δυστυχως
Neli  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ...ΤΟ ΕΦΙΑΞΕ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ ...ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ.....ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΣΑΜΕ....ΟΠΩΣ ΖΗΣΑΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ...ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ....ΕΤΣΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΠΙΔΑ ...ΚΑΤΣΑΜΕ ΔΥΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ.....ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΡΘΕ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ......ΕΝΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.....ΚΟΛΗΣΕ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΝΑ ΜΗΚΗΤΑ ...ΤΟΝ ΑΣΠΕΡΓΙΛΟ....ΕΠΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΤΙ ΠΟΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ .....ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΜΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΓΑΜΕ....ΜΑΣ ΛΕΓΑΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΠΟΝΑΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΚΗΝΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΗΡΩ.....ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΑΝΕ ΥΡΕΜΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΣΗΧΩ......ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΟΝΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΚΟΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ...ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΑ ΑΣΠΕΡΓΙΛΟ...ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ.....ΚΑΤΣΑΜΕ 22 ΜΕΡΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗ....ΤΗΝ 23 ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΠΗΓΑΝΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ...ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ.......ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΦΡΙΚΤΑ ....ΚΑΙ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ....ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ???? ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 12 ΠΟΥ ΕΦΗΓΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ...ΕΦΗΓΑΝ ΑΛΛΑ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΚΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΗΓΕ ΤΟ ΓΕΩΝΟΜΗΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ...ΚΑΙ Ο ΑΣΠΕΡΓΙΛΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΟΥ ΦΙΑΧΝΑΝΕ ΤΙΣ ΧΙΜΙΟΘΕΡΑΠΙΕΣ......ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΚΡΥΨΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.....ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012....ΔΟΛΟΦΟΝΙΣΑΝ 10 ΠΑΙΔΙΑ....ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ......ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ...ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΑΡΔΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ...... ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ...ΤΟ ΕΦΙΑΞΕ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ ...ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ.....ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΣΑΜΕ....ΟΠΩΣ ΖΗΣΑΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ...ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ....ΕΤΣΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΠΙΔΑ ...ΚΑΤΣΑΜΕ ΔΥΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ.....ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΡΘΕ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ......ΕΝΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.....ΚΟΛΗΣΕ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΝΑ ΜΗΚΗΤΑ ...ΤΟΝ ΑΣΠΕΡΓΙΛΟ....ΕΠΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΤΙ ΠΟΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ .....ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΜΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΓΑΜΕ....ΜΑΣ ΛΕΓΑΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΠΟΝΑΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΚΗΝΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΗΡΩ.....ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΑΝΕ ΥΡΕΜΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΣΗΧΩ......ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΟΝΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΚΟΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ...ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΑ ΑΣΠΕΡΓΙΛΟ...ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ.....ΚΑΤΣΑΜΕ 22 ΜΕΡΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗ....ΤΗΝ 23 ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΠΗΓΑΝΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ...ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ.......ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΦΡΙΚΤΑ ....ΚΑΙ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ....ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ???? ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 12 ΠΟΥ ΕΦΗΓΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ...ΕΦΗΓΑΝ ΑΛΛΑ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΚΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΗΓΕ ΤΟ ΓΕΩΝΟΜΗΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ...ΚΑΙ Ο ΑΣΠΕΡΓΙΛΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΟΥ ΦΙΑΧΝΑΝΕ ΤΙΣ ΧΙΜΙΟΘΕΡΑΠΙΕΣ......ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΚΡΥΨΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.....ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012....ΔΟΛΟΦΟΝΙΣΑΝ 10 ΠΑΙΔΙΑ....ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ......ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ...ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΑΡΔΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ......Kostantinos Αυτό το βίντεο το έφτιαξα εγώ αλλά υπάρχει η πηγή ποιος το διηγείται .. Να είστε καλά και μην σταματήσετε τον αγώνα σας
Kostantinos καλησπέρα σας .. να πείτε στους γύρο σας ότι ενας άνθρωπος μου ειπε ΟΤΙ .. εμείς καναναμε το δεύτερο της η πατητηδας και το παιδάκι μας μετα απο 10 μερες έγινε δυσκοίλιο και μεσα σε ενα μηνα στο ογκολογικό ΕΛΠΙΔΑ με εναν αγώνα 3 χρονια και η κατάληξη θέλετε να την ακούσετε .. ΜΑΚΡΙΑ απο τα εμβόλια ΜΑΚΡΙΑ ... ολοι η γιατροί ειναι ενημερωμένη αλλα ολοι κουβέντα δεν λένε μην χάσουνε την δουλειά τους ολα για το χρήμα ΟΛΑΑΑ καλο βράδυ και συγνώμηKostantinos Panas το παιδάκι μας πέθανε Κυρία μου πέθανε άδικα και το σπίτι μας έκλεισε εδω και ενα χρονο αυτη ειναι η κοινωνία μας
Pap..... Δεν είναι μύθος.....με την πρωτη δόση του mmr άλλαξε συμπεριφορά το παιδί μου ..! Είναι τώρα 16 ετών και έχουμε θέματα.....!!!
Ilektra Sotiria εγω αρχισα εμβολιασμο στο παιδι μου αλλα ευτυχως εγκαιρως το σταματησα το μονο που ευχομαι να μην ειχα ξεκινησει καν!!!!!!!!!!! τωρα ειμαι στην διαδικασια να ακυρωσω τα εμβολια που εχουμε ηδη κανει! το παιδι μου ειναι τυχερο γιατι εκανε μονο διασπαση προσοχης, ειδικη γλωσσικη διαταραχη και οριακη νοητικη!!!!!! η ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 7!! ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΨΩ ΛΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ ΚΤΛ!!!!!!! ΚΑΝΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ!!!!! ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ?????????????Ilektra Efremidou Γιωργο Γαβρα η κορη μου σημερα ειναι 7 ετων την θηλασα για 28 μηνες θα μου πεις μπραβο, στο θεμα των εμβολιων ομως την πατησα εκανα τα εμβολια μεχρι 1,5 χρονων, προλαβα δηλαδη το MMR με αποτελεσμα ειδικη γλωσσικη και διασπαση, φετος καναμε επαναφοιτηση νηπιου λογο οσων ανεφερα!!!!!!!!!!!!! τωρα ειμαστε σε φαση εξουδετερωσης εμβολιων και παμε καλααααααα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimitris Η κόρη μου 10 μέρες μετά από το MMR στα 2 της χρόνια παρουσίασε ατοπική δερματίτιδα σε μεγάλη έκταση σε πρόσωπο και σώμα και σταμάτησε να μιλά ενώ είχε αρχίσει να λέει πολλές λέξεις. O παιδίατρος μας είπε να σταματήσουμε τους εμβολιασμούς. Τώρα είναι 5 και παλεύουμε ακόμη και με τη δερματίτιδα και με λογοθεραπείες.
Thanos χαλαρα , απο τη μια εξοντωνουν την ανθρωποτητα και απο την αλλη θελουν να την σωσουν με εμβολιακια κλπ. οσοι γουσταρετε , να τα κανετε τα εμβολια ωστε να διαπιστωσετε ιδιοις ομμασι απο το σκληρο δρομο και να τρεχετε. οπως γινεται και τωρα που ο κοσμος δεν θελει να καταλαβει οτι ολο το πολιτικο συστημα τον κοροιδευει και τον περιγελα και αυτος μια ζωη μαλακας περιμενει καποιο απο τα πολιτικα καθαρματα να τον σωσει. επανερχομαι , ο γιατρος στο ατικο που τρεχουμε καθε τριμηνο για εγκεφαλογραφηματα να δουμε αν κανει δουλεια το σιροπι που παιρνει η μικρη πρωι βραδυ με την νοστιμη "μεταλλικη" γευση που σου ερχεται να ξερασεις (ετσι ωμα θα τα λεω να γουσταρετε) , και οχι καποιος γιατρουδακος της σειρας , μας ειπε "υπαρχει εξαρση αυτισμου και ειδικα ολων των μορφων επιληψιας σε μεγαλυτερο ποσοστο σε κοριτσακια κυριως ηλικιας 5-6 ετων", σκεφτειτε ποια εμβολια γινονται τοτε και περαστικα σας.... στην ταξη της κορης μου ειναι 3 παιδια 'αν ειναι δυνατον' με επιληψια , τυχαιο παντα...Κρατιεμε να ξερατε πως κρατιεμε να μην βρισω , μαιο καναμε το εμβολιο και τον ιουνιο αρχισανε τα επεισοδια αφαρετικης επιληψιας , εκει που επαιζε το μικρο ξαφνικα και για κλασματα δευτερολεπτου εμενε στα χαμενα σα ζομπι και μετα ολα καλα προς τελος ιουλιου χαμος καθε 5 λεπτα να βλεπεις το παιδι σου να μενει λες και διακοπτετε η τροφοδοσια του κινητηρα και κομπιαζει... ειπα και στο προηγουμενο ποστ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ με τα νευρακια αυτων που εχουν το προβλημα και τρεχουν και δε γαμιετε το οικονομικο κοστος αλλα το ψυχικο δεν πληρωνεται με τιποτα. εδω δεν ειναι μια ομαδα που μαλωνουμε αν μας ψεκαζουν ναι ή οχι αναλογα τα γουστα και το τροπο σκεψης του καθενος , εδω υπαρχει κοσμος με το προβλημα στο ιδιο του το σπιτι. βρε δε πα να γα , λεω'γω
Ρένα Εμβολια=Απειλη η Βοηθεια; Σας ευχαριστω πολυ για την αποδοχη στην πολυ ενδιαφερουσα ομαδα σας,δυστυχως εχω και εγω κακη εμπειρια απο το ΜΜR, η κορη μου παρουσιασε το εξανθημα της ιλαρας και ο γιος μου ταλαιπωρηθηκε με θρομβοπενικη πορφυρα
Δήμητρα Στα 15 μου με ανάγκασαν οι δικοί μου na κάνω το εμβόλιο για τον καρκίνο της μήτρας. Έκανα μόνο thn πρώτη δόση. Δεν ξέρω ti έχει αυτό to εμβόλιο αλλά δεν μπορούσα για περίπου 2 εβδομάδες na κουνισω to χέρι μου. Είχε πρηστεί.
Eva εμενα το παιδι μου επαθε πολλα με το tetravac......χρονια ετρεχα στα νοσοκομεια....εβγαλε καντηλες ..σπυρια παντου..καναμε ολες τις εξετασεις καλλιεργιες,βιοψιες μεχρι παρακεντηση μυελου του εκαναν κ δεν εβρισκαν τπτ......ηταν απο το εμβολιο.....μην τα πολυλογω,,,πολλες φορες νοσηλευτηκε το παιδι....
Ιωάννης Μπάκνης Οι μαζικοί εμβολιασμοί έχουν στόχο να ευνουχίσουν την υγεία των παιδιών μας να τους αφαιρέσουν το φως που έχουν μέσα τους και να προετοιμάσουν μελλοντικούς σίγουρους πελάτες για τα βαμπίρ της ανθρωπότητας, τις φαρμακοβιομηχανίες. Αυτό το πετυχαίνουν βάζοντας μέσα στο αγνό σωματάκι τους μέχρι τα 2 τους χρόνια καμμιά 25αριά δηλητήρια. Η συγκεκριμένη ανάρτηση λειτουργεί πονηρά του στύλ ''μην κάνετε όλα τα εμβόλια στα παιδιά σας, μόνο τα της βρεφικής ηλικίας'', διότι αυτά αρκούν για να βλαπτούν ανεπανόρθωτα. Αν με το σχόλιό μου θεωρεί ο διαχειριστής της σελίδας ότι προσβάλλω την Malik Magrepli, ας με διαγράψει. Ένα είναι σίγουρο. Χάνουν πολλούς πελάτες και θα χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους για να το αποτρέψουν αυτό. Καί όσο γι' αυτούς που λένε ότι μιλάμε πολύ φανατικά εναντίον των εμβολίων, τους εύχομαι να μην περάσουν ποτέ 3-4 χρόνια στο παιδοογκολογικό όπως πέρασα εγώ και χιλιάδες άλλοι σαν κι εμένα.
Βικυ Καλησπερα σας.... το παιδι μου μετα απο καθε εμβολιασμο απο το 10ο μηνα και μετα παρουσιαζε επιληπτικες κρισεις, αφαιρεση,τρομο..... διαγνωστηκε με εστιακη επιληψια.... η αιτιολογια αγνωστη..... αλλα.....σταματησαμε τους εμβολιασμους ,τελος και οι κρισεις!!!!μπορειτε να δωσετε αλλη εξηγηση περαν του οτι κατι συνεβαινε με τα εμβολια;;;;Βικυ να συμπληρωσω τις εντερικες διαταραχες και την ατοπικη δερματιτιδα που επισης εξαφανιστηκαν με τη διακοπη των εμβολιασμων!!!!Βικυ οταν σταματησαμε τους εμβολιασμους ,περιπου 14 μηνων, (ειναι 6 ετων σημερα) εξαφανιστηκαν τα συμμπτωματα και το ηλεκτροεγκεφαλογραφημα φετος δεν εδειξε εστια πλεον!!!! δεν εχει ξανακανει κριση απο τοτε και μαλιστα διεκοψα και την αντιεπιληπτικη θεραπεια με δικη μου ευθυνη (μονο ενα μηνα πηρε Trileptal) επειδη το παιδι παρουσιαζε ανορεξια και επιθετικοτητα!!!! Μετα απο τις διακοπες φαρμακων και εμβολιων τελος ολα!!! Κρισεις να σημειωσω οτι εκανε ΜΟΝΟ μετα απο εμβολιο!!!!!ακομα και ως βρεφος 2 μηνων με το πρωτο εμβολιο παρουσιαζε νευρικοτητα και πολυ εντονο κλαμα!!!! δεν τον καναμε καλα!!!! κι οσο εμβολιαζαμε τοσο χειροτερευε!!!!!
Mary Εμβολια=Απειλη η Βοηθεια;Καλημερα σας.Στις 13 Μαιου η 12,5 μηνων κορουλα μου εκανε την πρωτη δοση του engerix.Δυστυχως οπως κ τα αλλα δυο εμβολια ετσι κ αυτο της εκανε υψηλο πυρετο 40 για 4 μερες.Αφου επεσε ο πυρετος εχει ενα μονιμο μπουκωμα που δεν περναει.Της βαζουμε παρα πολυ ορο τη ρουφαμε αλλα δεν βγαινει κατι.Ακουω χρου χρου στη μυτη της κ το βραδυ δυσκολευεται παρα πολυ στην αναπνοη.Την ελεγξα για κρεατακια κ δν εχει.Λετε να της αφησε κουσουρι το εμβολιο?Κοντευω να τρελαθω.Το επαθε μετα το εμβολιο.Εννοειται διακοπτω ολα τα εμβολια.
Niki Εμβολια=Απειλη η Βοηθεια;Γεια σας,σημερα πηγα σε μια γιατρο γενικη α επιμελητης και πηρα το θαρρος να της ζητησω βεβαιωση για την αναβολη των εμβολιασμων λογω ανεπυθημητων ενεργειων σε προηγουμενους εμβολιασμους....ξερει και το παιδι μου φυσικα....ειδε και το βιβλιαριο του....και να ναι καλα η γυναικα με βοηθησε......Ξερετε τι μου ειπε εμπιστευτικα????? και οποιος θελει με πιστευει,οποιος δε θελει δεν πειραζει........οτι πρωτα πανε τα εμβολια και μετα τα ναρκωτικα.......τοσο κακο κανουν!!!!! με πιασαν τα κλαματα οταν αρχισα να τις λεω πως μετα το πρωτο εμβολιο αρχισε το παιδι να κουναει το κεφαλι του περα δωθε στον υπνο του και καθε φορα αρρωστεναι μετα απο το επομενο εμβολιο!!!!! με καταλαβε απολυτα και οτι χρειαστω θα με βοηθησει....μεγαλη ανακουφιση,εγραψα και το παιδι σχολειο....Υπαρχουν και γιατροι τελικα χωρις παρωπιδες που αφουγκραζονται τον αλλο,χωρις να προσπαθεις να αποδειξεις οτι δεν εισαι ελεφαντας..........της ευχομαι χιλια καλα να της ερθουν!!!
Anna Kostas Να συμπληρωσω και μια δικη μου μαρτυρια.Συζητωντας με εναν νευρολογο τον ρωτησα γιατι εχουν συνδεσει τους εμβολιασμους με τα αυτοανοσα νοσηματα.Και μου απαντησε απλα,Γιατι ειναι αληθεια.
Grigoria 6 Ιουνίου στις 10:28 μ.μ.Πριν μια εβδομάδα κάναμε το εμβόλιο πνευμονιοκοκου από την Δευτέρα είμαστε παίδων σε κακό χαλι........το παιδί......έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά....
Grigoria Ria Μου είπαν ότι έχει μικρόβιο.άντε να αναφερθώ περαιτέρω στρεπτοκοκο.το μικρόβιο μπήκε στον οργανισμό της μια εβδομάδα.τυχαίο;;;είναι άσχημα το κορίτσι.... Μου είπαν ότι κολλάει από την ατμόσφαιρα μα οκ καλά τυχαίο στην μια εβδομάδα;;;Γτ όταν είπα ότι έκανε εμβόλιο μου είπαν δειλά ότι έχω λάθος....ενώ στον οργανισμό της μπήκε το μικρόβιο πριν μια εβδομάδα.....
Maria Σας έκανε και ωτίτιδα?Είχαμε μια άλλη μανούλα πιο παλιά που μετά από το εμβόλιο του πνευμονιόκκου είχε πάθει σοβαρή ωτίτιδα το παιδί...
Grigoria Ria Ναό μάζεψε υγρό το αυτί της αν εξελιχθεί ναι θα έχει ωτίτιδα
Grigoria Ria Το στόμα ο λαιμός η γλώσσα κ τώρα κ στα χείλια γέμισε αυτρες σπυριά γεμάτο πύον.την πλένω εγώ Γτ κάνεις δεν το κάνει με ένα διάλυμα κ γάζες σαν τοπική αναισθησία ελάχιστη να χάσει την αίσθηση από το πύον κ τον πόνο για να φάει έστω έστω κ ένα ψίχουλο.....
Grigoria Συμπτώματα.. Έντονος εμετός υψηλό πυρετό ωτίτιδα αιγιαλίτιδα...πύον σε όλο το στόμα πόνος κοιλίας αφόρητος πόνος κοπωση υπνηλία σήμερα εξαντλήθηκε το μωρό.με αποτέλεσμα την πλήρη άρνηση σε όλα ακόμα κ μα σηκωθεί από το κρεβατι
Σοφία Θα τα πω εν ολίγοις και χωρίς να έχω διαβάσει όλα τα σχόλια.. Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών....Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 2 έφηβες στο νευρολογικό τμήμα του Νοσοκομείο με φλεγμονή στον εγκέφαλο μετά το συγκεκριμένο εμβόλιο και αναζητώνται ιατροί εξωτερικού που θα αναλάβουν την εγχείρησή τους......Προκαλώ λοιπόν όλους τους άπιστους Θωμάδες να το ψάξουν περαιτέρω....κάντε ένα τηλέφωνο

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Katerina .
Ιστορικό εμβολιασμού της Μαρκέλλας σύμφωνα με το βιβλιάριο υγείας είναι:

2009, 24 Νοεμβρίου - Infanrix hexa
2010, 01 Ιανουαρίου - Infanrix hexa
2010, 01 Φεβρουαρίου - Synflorix
2010, 24 Φεβρουαρίου - Menjugate
2010, 22 Μαρτίου - Infanrix hexa
2010, 10 Απριλίου - Synflorix
2010, 12 Μαΐου - Menjugate
2010, 18 Ιουνίου - Synflorix

Θα σταθώ λίγο στο εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου Synflorix, το τελευταίο εμβόλιο που έκανε η Μαρκέλλα. Το 2012 βγήκε καταδικαστική απόφαση κατά της GlaxoSmithKlein για τους θανάτους 14 παιδιών από το εμβόλιο Synflorix στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου που είχαν προηγηθεί στην Αργεντινή.  Στην αγορά του Βελγίου έφτασε το 2010.  Όμως το 2012 το Synflorix αποσύρθηκε από την αγορά του Βελγίου χωρίς ποτέ να ανακοινωθεί η πραγματική αιτία αυτής της απόσυρσης.  Η χρονολογία που έγινε χρήση αυτού του εμβολίου στην Μαρκέλλα είναι το 2010!!!

Τα γεγονότα μετά από τον τελευταίο εμβολιασμό της Μαρκέλλας έχουν ως εξής:

2010, 21 Ιουλίου - Σπασμοί κατά την διάρκεια του νυχτερινού ύπνου.  Στο νοσοκομείο είπαν ότι οι σπασμοί είναι φυσιολογικοί σε παιδιά μέχρι δύο ετών

Ενδιάμεσα - Άρχισε να κουτσαίνει χωρίς λόγο.  Ο παιδίατρος δεν βλέπει κάτι το ανησυχητικό.

2010, 14 Οκτωβρίου - Το μεσημέρι το παιδί χάνει τις αισθήσεις του εκεί που έπαιζε.  Μέχρι που να φτάσει στο νοσοκομείο είχε συνέλθει.  Του έκαναν κάποιες εξετάσεις για την απώλεια συνείδησης αλλά δεν βρήκαν τίποτα.  Συνέστησαν εγκεφαλογράφημα το οποίο έπρεπε να γίνει στην Αθήνα.  Το συντομώτερο ραντεβού ήταν σε 22 ημέρες.

2010, 04 Νοεμβρίου - Δυστυχώς το παιδί δεν πρόλαβε να κάνει το εγκεφαλογράφημα.  Στις 20 ημέρες είχε πάλι σπασμούς στον ύπνο του.  Στις 3:30 στο νοσοκομείο έλλειπε ο εφημερεύων γιατρός.  Έφτασε μετά από δύο ώρες.  Στο διάστημα αυτό το παιδί έκανε σπασμούς στα χέρια μιας ειδικευόμενης γιατρού.  Όταν μετά από δύο ώρες έφτασε ο γιατρός το μωρό είχε κάτι σαν λόξυγγα από το πολύ κλάμα.  Δεν μπόρεσαν να βρουν ελικόπτερο για να το μεταφέρουν από το νησί.  Κάποια στιγμή ανέφεραν ότι έπρεπε το παιδί να διασωλήνωθεί.

2010, 5 Νοεμβρίου - Στις 8:00 ανακοινώθηκε στην οικογένεια ότι το παιδί έπαθε αναρρόφηση

2010, 6 Νοεμβρίου - Σε ηλικία 13μιση μηνών ήταν να γίνει η βάπτισή της Μαρκέλλας.  Αντί όμως για βάφτιση έγινε η κηδεία της και εκεί μοιράστηκαν και οι μπουμπουνιέρες

Νομίζω ότι κάθε άλλο
σχόλιο είναι περιττό!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Για το Γάλα

 
  Δείτε την διάλεξη του Δρ. Κωνσταντίνου Μουρούτη  μέ θέμα τα Εμβόλια εδώ
Δηλητήριο Στα Παιδικά Εμβόλια Σας
Επίσης κυκλοφορεί πρόσφατα και το βιβλίο του Όλη η αλήθεα για τα εμβόλια! το οποίο μπορείτε να το παραγγείλετε
 Σας άρεσε το άρθρο?
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Σας άρεσε το άρθρο? Μοιραστείτε το στο Facebook  με ένα ΚΛΙΚΕΔΩ
ή κάντε κλικ παρακάτω στα εικονίδια κοινωνικών δικτύων επιλογής σας: